تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات در مسکن یابان

یک ماهه الویت اول 500,000 هزار تومان

یک ماهه الویت دوم و سوم 400,000 هزار تومان

یک ماهه 350,000 هزار تومان